Data, godzina i miejsce wydarzenia: 04.10.2018, 18:00-20:00, Centrum Aktywności Społecznej, ul. Świętego Rocha 3

🦒2 października każdego roku to dzień szczególny – cały świat świętuje wtedy Międzynarodowy Dzień Empatii.
🦒2 października to także Międzynarodowy Dzień bez Przemocy (ang. International Day of Non-Violence) – święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 15 czerwca 2006 roku, uchwalone w rezolucji A/RES/61/271, zainspirowanej poglądami propagatora pacyfizmu Mahatmy Gandhiego, nieprzypadkowo obchodzone w rocznicę jego urodzin (ur. 2 października 1869)*
🦒4 dni później, bo 6 października urodził się Marschall Rosenberg – amerykański psycholog kliniczny, mediator, nauczyciel i autor książek, twórca Porozumienia bez Przemocy® – Nonviolent Communication, NVC® – skutecznego narzędzia służącego rozstrzyganiu sporów i konfliktów, poprawie relacji, zdrowia i jakości życia.
🦒 W dniach 22.09.18. – 7.10.18. trwa w Polsce i na świecie Maraton Empatii, którego celem jest propagowanie Komunikacji bez Przemocy®.

””” 🦒🧡〽️””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Zanim Marschall Rosenberg stworzył NVC®, nazywane “Językiem serca” lub “Językiem żyrafy”, zadał sobie i innym pytanie: „Co takiego odłączyło nas od współodczuwania; co sprawiło, że w naszym zachowaniu jest tyle przemocy, nienawiści i wyzysku?”
Zdaniem Rosenberga każdy człowiek posiada zdolność współczucia i potencjał empatyczny.
Łączą nas uniwersalne potrzeby i uczucia, które są ich wysłańcami i orędownikami. I to nie w potrzebach tkwi problem w braku porozumienia pomiędzy ludźmi, lecz w różnych, wykluczających się strategiach dążenia do ich zaspokojenia.
Potrzeby nigdy nie są w konflikcie – pomyślmy logicznie🧠…, pomyślmy sercem🧡… Nieprawdaż?
To nawyki myślenia i mówienia, nasze przekonania i jedyne słuszne racje mogą prowadzić do użycia przemocy, zarówno społecznej, psychologicznej, jak i fizycznej.
Nabywamy je często poprzez wzorce rodzinne i kulturowe.
Ponadto rzecz w tym, że często nie potrafimy o naszych potrzebach rozmawiać, nawet kiedy jesteśmy ich świadomi. Bywa też, iż z góry zakładamy, że rozmowa o tym, co czujemy i czego potrzebujemy, skazana jest na niepowodzenie. Bardzo smutnym jest także to, że często nie rozpoznajemy naszych potrzeb albo nie dajemy sobie prawa do tego, by zostały one uznane.

””” 🦒🧡〽️””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
NVC® to metodologia wychodząca z propozycją, byśmy identyfikowali potrzeby i towarzyszące im uczucia i współpracowali w zakresie poszukiwania rozwiązań, by je zaspokoić.
Wg NVC® Marschalla Rosenberga każdy komunikat można uprościć do dwóch pięknych słów: PROSZĘ🧡🗝️ i DZIĘKUJĘ🧡🗝️.
Twórca NVC® opracował model 4 prostych kroków Komunikacji bez Przemocy® – model ten znalazł szerokie zastosowanie w komunikacji interpersonalnej, obszarach rozwoju osobistego, zarządzaniu relacjami, biznesem i systemami społecznymi. To także cenione narzędzie mediacji i rozwiązywania konfliktów (także zbrojnych), technika stosowana przez rodziców i nauczycieli w kontakcie z dziećmi, praktyka duchowa i filozoficzna czy nawet system wartości wyznaczający sposób życia i światopogląd.

””” 🦒🧡〽️””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
100-lecie Kobiet i My, Kobiety…. czujemy się zaszczycone, że dołączamy do projektu inspirowanego Międzynarodowym Dniem Akcji Empatycznej, Time for Empathy Project realizowanego przez Empathic Way Europe.
W 2016 roku Empathic Way współorganizowało Maraton Empatii w Polsce, w roku 2018 tworzy inicjatywę międzynarodową.

Z radością i otwartością zapraszamy na wykład z elementami warsztatu.
W programie:
〽️Podstawy Porozumienia bez Przemocy
〽️Identyfikowanie uczuć i branie za nie odpowiedzialności
〽️Rozpoznawanie i wyrażanie potrzeb

Wydarzenie jest organizowane w ramach Międzynarodowego Dnia Empatii i obchodów 100-lecie Kobiet; jest bezpłatne dla uczestników, finansowane przez My, Kobiety…

🦒Zapisy:
〽️Zgłoszenia na email: my.kobiety.2018@gmail.com
〽️Liczba miejsc ograniczona – 20 osób, sala konferencyjna CAS
〽️W emailu rejestracyjnym polegającym na podaniu imienia, nazwiska i numeru telefonu, uprzejmie prosimy o uzasadnienie chęci/potrzeby udziału w wydarzeniu – zależy nam na jak najlepszym przygotowaniu się do wykładu i zajęć i uwzględnieniu potrzeb uczestniczących 🙂 🧡
〽️Z powyżej opisanych względów zgłoszenia niepełne nie będą brane pod uwagę; liczymy na zrozumienie 🙂 🧡

🧡Prowadząca:
Dorota Ostrożańska – trenerka biznesu, rozwoju osobistego i Komunikacji opartej na Empatii, mentorka, masterka RMP®, RSMP®, finalistka wyróżniona w VI Edycji konkursu Polish National Sales Awards 2014 w kategorii Trener Sprzedaży. Biolożka, ekolożka, społeczniczka i jedna z 11 inicjatorek przedsięwzięcia “100-lecie Kobiet”. Kobieta o wysokiej ciekawości świata, stale poszerzającej swoje horyzonty, wyznająca koncepcję Lifelong Learning.
Z NVC® pracuje od 2011 szerząc tę metodę w środowiskach korporacyjnych, edukacyjnych i rozwojowych. Odkąd poznała „Język serca”, jest jego wyznawczynią i propagatorką.
Więcej informacji o doświadczeniu zawodowym i osiągnięciach pod linkiem https://www.linkedin.com/in/dorotaostrozanska/ .

Wydarzenie objęte jest honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Marszałka Województwa Podlaskiego.

*Źródło tekstu: https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowy_Dzie%C5%84_bez_Przemocy

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
🦒🧡〽️🦒🧡〽️🦒🧡〽️🦒🧡〽️🦒🧡〽️🦒🧡〽️🦒🧡〽️🦒

””” 🦒🧡〽️””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
🦒The second of October every year is a special day – the whole world celebrates the International Empathy Day.
🦒The second of October is also International Day of Non-Violence® – a feast established by the UN General Assembly on June 15, 2006, adopted in resolution A / RES / 61/271, inspired by the views of the propagator of pacifism, Mahatma Gandhi, not circumvented on the anniversary of his birthday (born October 2, 1869) *
🦒Four days later, on October 6, Marschall Rosenberg was born; he was American clinical psychologist, mediator, teacher and author of books, creator of Nonviolent Communication®, NVC® – an effective tool for resolving disputes and conflicts, improving relationships, health and quality of life.
🦒On 22.09.18. – 7/10/18 is in Poland and in the world Empathia Marathon; the main goal of this is to propagate Communication without Violence®.

🦒Before he created that tool, he asked himself and others: “What has separated us from compassion; what made our behavior so much violence, hatred and exploitation? ”
According to Rosenberg, everyone has the ability to be compassionate and empathic.
We are connected by universal needs and feelings; the feelings are the messengers and advocates our needs. The true is, that the needs aren’t the problems between us, people. The problems is in different, mutually exclusive strategies to seek to satisfy them. Needs are never in conflict – let’s think logically🧠…, let’s think using our hearts🧡… ,is not it?
It is the habits of thinking and speaking, our beliefs and the only right reasons can lead to the use of violence, both social, psychological and physical. We acquire them often through family and cultural models.
In addition, we often can not talk about our needs, even when we are aware of them.
It also happens that we assume in advance that talking about what we feel and what we need is convicted
to failure. It is also very sad that we often do not recognize our needs or give ourselves the rights to be recognized.
NVC® is a methodology that comes with the proposal, that we identify the needs and accompanying feelings and cooperate in the search for solutions to satisfy them.
According to NVC® Marschall Rosenberg, every message can be simplified to two beautiful words: PLEASE🧡🗝️ AND THANK YOU🧡🗝️.
The creator of NVC® has developed a model of 4 simple steps of non-violent communication.
This model has found a wide application in interpersonal communication, areas of personal development, relationship management, business and social systems. It is also a valuable tool for mediation and conflict resolution (including armed conflicts), a technique used by parents and teachers in contact with children, spiritual and philosophical practice or even a system of values that determines the way of life and worldview.

””” 🦒🧡〽️””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
100-lecie Kobiet (The 100th Anniversary of Women) and My, Kobiety…. (We, Women …) we feel honored that we are joining a project inspired by the International Day of Empathic Action.
In 2016, Empathic Way co-organized the Empathy Week in Poland, in 2018 it creates an international initiative.
We invite you to a lecture with elements of the workshop. In program:
🧡Basics of Nonviolent Communication®
🧡Identifying feelings and taking responsibility for them
🧡Recognition and expression of needs
The event is organized as part of the International Day of Empathy Empathic Way Europe and celebrations of the 100th anniversary of Women 100-lecie Kobiet; is free for participants, financed by My, Kobiety…

Conditions for participation :
〽️Registration by email: my.kobiety.2018@gmail.com
〽️The number of places is limited – 20 people
〽️In the registration email consisting in providing the name, surname and telephone number, please also justify your willingness to participate in the event.
〽️Incomplete applications will not be considered.

Trainer:
Dorota Ostrożańska – business coach, personal development and Empathy based Communication trainer, mentor, master RMP®, RSMP®, finalist awarded in the 6th edition of the Polish National Sales Awards 2014 in the category Sales Trainer. Biologist, ecologist, social worker and one of 11 initiators of the project “100th Anniversary of Women.” in North-East Poland.
A woman with high curiosity about the world, constantly expanding her horizons, professing the concept of Lifelong Learning.
She has been working with NVC® since 2011, spreading this method in corporate, educational and development environments. Ever since she met “The Language of the Heart,” she is his follower and propagator.
More information about professional experience and achievements at the link https://www.linkedin.com/in/dorotaostrozanska/.

The event is covered by the honorary patronage of the Commissioner for Citizens’ Rights and the Marshal of the Podlasie Voivodship.
🦒2 października każdego roku to dzień szczególny – cały świat świętuje wtedy Międzynarodowy Dzień Empatii.
🦒2 października to także Międzynarodowy Dzień bez Przemocy (ang. International Day of Non-Violence) – święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 15 czerwca 2006 roku, uchwalone w rezolucji A/RES/61/271, zainspirowanej poglądami propagatora pacyfizmu Mahatmy Gandhiego, nieprzypadkowo obchodzone w rocznicę jego urodzin (ur. 2 października 1869)*
🦒4 dni później, bo 6 października urodził się Marschall Rosenberg – amerykański psycholog kliniczny, mediator, nauczyciel i autor książek, twórca Porozumienia bez Przemocy® – Nonviolent Communication, NVC® – skutecznego narzędzia służącego rozstrzyganiu sporów i konfliktów, poprawie relacji, zdrowia i jakości życia.
🦒 W dniach 22.09.18. – 7.10.18. trwa w Polsce i na świecie Maraton Empatii, którego celem jest propagowanie Komunikacji bez Przemocy®.

””” 🦒🧡〽️””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Zanim Marschall Rosenberg stworzył NVC®, nazywane “Językiem serca” lub “Językiem żyrafy”, zadał sobie i innym pytanie: „Co takiego odłączyło nas od współodczuwania; co sprawiło, że w naszym zachowaniu jest tyle przemocy, nienawiści i wyzysku?”
Zdaniem Rosenberga każdy człowiek posiada zdolność współczucia i potencjał empatyczny.
Łączą nas uniwersalne potrzeby i uczucia, które są ich wysłańcami i orędownikami. I to nie w potrzebach tkwi problem w braku porozumienia pomiędzy ludźmi, lecz w różnych, wykluczających się strategiach dążenia do ich zaspokojenia.
Potrzeby nigdy nie są w konflikcie – pomyślmy logicznie🧠…, pomyślmy sercem🧡… Nieprawdaż?
To nawyki myślenia i mówienia, nasze przekonania i jedyne słuszne racje mogą prowadzić do użycia przemocy, zarówno społecznej, psychologicznej, jak i fizycznej.
Nabywamy je często poprzez wzorce rodzinne i kulturowe.
Ponadto rzecz w tym, że często nie potrafimy o naszych potrzebach rozmawiać, nawet kiedy jesteśmy ich świadomi. Bywa też, iż z góry zakładamy, że rozmowa o tym, co czujemy i czego potrzebujemy, skazana jest na niepowodzenie. Bardzo smutnym jest także to, że często nie rozpoznajemy naszych potrzeb albo nie dajemy sobie prawa do tego, by zostały one uznane.

””” 🦒🧡〽️””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
NVC® to metodologia wychodząca z propozycją, byśmy identyfikowali potrzeby i towarzyszące im uczucia i współpracowali w zakresie poszukiwania rozwiązań, by je zaspokoić.
Wg NVC® Marschalla Rosenberga każdy komunikat można uprościć do dwóch pięknych słów: PROSZĘ🧡🗝️ i DZIĘKUJĘ🧡🗝️.
Twórca NVC® opracował model 4 prostych kroków Komunikacji bez Przemocy® – model ten znalazł szerokie zastosowanie w komunikacji interpersonalnej, obszarach rozwoju osobistego, zarządzaniu relacjami, biznesem i systemami społecznymi. To także cenione narzędzie mediacji i rozwiązywania konfliktów (także zbrojnych), technika stosowana przez rodziców i nauczycieli w kontakcie z dziećmi, praktyka duchowa i filozoficzna czy nawet system wartości wyznaczający sposób życia i światopogląd.

””” 🦒🧡〽️””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
100-lecie Kobiet i My, Kobiety…. czujemy się zaszczycone, że dołączamy do projektu inspirowanego Międzynarodowym Dniem Akcji Empatycznej, Time for Empathy Project realizowanego przez Empathic Way Europe.
W 2016 roku Empathic Way współorganizowało Maraton Empatii w Polsce, w roku 2018 tworzy inicjatywę międzynarodową.

Z radością i otwartością zapraszamy na wykład z elementami warsztatu.
W programie:
〽️Podstawy Porozumienia bez Przemocy
〽️Identyfikowanie uczuć i branie za nie odpowiedzialności
〽️Rozpoznawanie i wyrażanie potrzeb

Wydarzenie jest organizowane w ramach Międzynarodowego Dnia Empatii i obchodów 100-lecie Kobiet; jest bezpłatne dla uczestników, finansowane przez My, Kobiety…

🦒Zapisy:
〽️Zgłoszenia na email: my.kobiety.2018@gmail.com
〽️Liczba miejsc ograniczona – 20 osób, sala konferencyjna CAS
〽️W emailu rejestracyjnym polegającym na podaniu imienia, nazwiska i numeru telefonu, uprzejmie prosimy o uzasadnienie chęci/potrzeby udziału w wydarzeniu – zależy nam na jak najlepszym przygotowaniu się do wykładu i zajęć i uwzględnieniu potrzeb uczestniczących 🙂 🧡
〽️Z powyżej opisanych względów zgłoszenia niepełne nie będą brane pod uwagę; liczymy na zrozumienie 🙂 🧡

🧡Prowadząca:
Dorota Ostrożańska – trenerka biznesu, rozwoju osobistego i Komunikacji opartej na Empatii, mentorka, masterka RMP®, RSMP®, finalistka wyróżniona w VI Edycji konkursu Polish National Sales Awards 2014 w kategorii Trener Sprzedaży. Biolożka, ekolożka, społeczniczka i jedna z 11 inicjatorek przedsięwzięcia “100-lecie Kobiet”. Kobieta o wysokiej ciekawości świata, stale poszerzającej swoje horyzonty, wyznająca koncepcję Lifelong Learning.
Z NVC® pracuje od 2011 szerząc tę metodę w środowiskach korporacyjnych, edukacyjnych i rozwojowych. Odkąd poznała „Język serca”, jest jego wyznawczynią i propagatorką.
Więcej informacji o doświadczeniu zawodowym i osiągnięciach pod linkiem https://www.linkedin.com/in/dorotaostrozanska/ .

Wydarzenie objęte jest honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Marszałka Województwa Podlaskiego.

*Źródło tekstu: https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowy_Dzie%C5%84_bez_Przemocy

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
🦒🧡〽️🦒🧡〽️🦒🧡〽️🦒🧡〽️🦒🧡〽️🦒🧡〽️🦒🧡〽️🦒

””” 🦒🧡〽️””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
🦒The second of October every year is a special day – the whole world celebrates the International Empathy Day.
🦒The second of October is also International Day of Non-Violence® – a feast established by the UN General Assembly on June 15, 2006, adopted in resolution A / RES / 61/271, inspired by the views of the propagator of pacifism, Mahatma Gandhi, not circumvented on the anniversary of his birthday (born October 2, 1869) *
🦒Four days later, on October 6, Marschall Rosenberg was born; he was American clinical psychologist, mediator, teacher and author of books, creator of Nonviolent Communication®, NVC® – an effective tool for resolving disputes and conflicts, improving relationships, health and quality of life.
🦒On 22.09.18. – 7/10/18 is in Poland and in the world Empathia Marathon; the main goal of this is to propagate Communication without Violence®.

🦒Before he created that tool, he asked himself and others: “What has separated us from compassion; what made our behavior so much violence, hatred and exploitation? ”
According to Rosenberg, everyone has the ability to be compassionate and empathic.
We are connected by universal needs and feelings; the feelings are the messengers and advocates our needs. The true is, that the needs aren’t the problems between us, people. The problems is in different, mutually exclusive strategies to seek to satisfy them. Needs are never in conflict – let’s think logically🧠…, let’s think using our hearts🧡… ,is not it?
It is the habits of thinking and speaking, our beliefs and the only right reasons can lead to the use of violence, both social, psychological and physical. We acquire them often through family and cultural models.
In addition, we often can not talk about our needs, even when we are aware of them.
It also happens that we assume in advance that talking about what we feel and what we need is convicted
to failure. It is also very sad that we often do not recognize our needs or give ourselves the rights to be recognized.
NVC® is a methodology that comes with the proposal, that we identify the needs and accompanying feelings and cooperate in the search for solutions to satisfy them.
According to NVC® Marschall Rosenberg, every message can be simplified to two beautiful words: PLEASE🧡🗝️ AND THANK YOU🧡🗝️.
The creator of NVC® has developed a model of 4 simple steps of non-violent communication.
This model has found a wide application in interpersonal communication, areas of personal development, relationship management, business and social systems. It is also a valuable tool for mediation and conflict resolution (including armed conflicts), a technique used by parents and teachers in contact with children, spiritual and philosophical practice or even a system of values that determines the way of life and worldview.

””” 🦒🧡〽️””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
100-lecie Kobiet (The 100th Anniversary of Women) and My, Kobiety…. (We, Women …) we feel honored that we are joining a project inspired by the International Day of Empathic Action.
In 2016, Empathic Way co-organized the Empathy Week in Poland, in 2018 it creates an international initiative.
We invite you to a lecture with elements of the workshop. In program:
🧡Basics of Nonviolent Communication®
🧡Identifying feelings and taking responsibility for them
🧡Recognition and expression of needs
The event is organized as part of the International Day of Empathy Empathic Way Europe and celebrations of the 100th anniversary of Women 100-lecie Kobiet; is free for participants, financed by My, Kobiety…

Conditions for participation :
〽️Registration by email: my.kobiety.2018@gmail.com
〽️The number of places is limited – 20 people
〽️In the registration email consisting in providing the name, surname and telephone number, please also justify your willingness to participate in the event.
〽️Incomplete applications will not be considered.

Trainer:
Dorota Ostrożańska – business coach, personal development and Empathy based Communication trainer, mentor, master RMP®, RSMP®, finalist awarded in the 6th edition of the Polish National Sales Awards 2014 in the category Sales Trainer. Biologist, ecologist, social worker and one of 11 initiators of the project “100th Anniversary of Women.” in North-East Poland.
A woman with high curiosity about the world, constantly expanding her horizons, professing the concept of Lifelong Learning.
She has been working with NVC® since 2011, spreading this method in corporate, educational and development environments. Ever since she met “The Language of the Heart,” she is his follower and propagator.
More information about professional experience and achievements at the link https://www.linkedin.com/in/dorotaostrozanska/.

The event is covered by the honorary patronage of the Commissioner for Citizens’ Rights and the Marshal of the Podlasie Voivodship.

Skip to content

Drogi Użytkowniku, w ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Więcej informacji >>>

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies.

Zamknij