Cele Fundacji

 1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.
 2. Promowanie i wzmacnianie państwa prawa poprzez edukację prawną
  i obywatelską.
 3. Upowszechnianie idei poradnictwa obywatelskiego.
 4. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim.
 5. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 6. Propagowanie zrównoważonego rozwoju i społeczeństwa opartego na wiedzy,
 7. Wspieranie rozwoju regionalnego, w tym działalność w sferze rewitalizacji i tworzenia innowacyjnych rozwiązań w sferach publicznych.
 8. Promocja i organizacja wolontariatu.
 9. Wzmacnianie porządku, bezpieczeństwa publicznego i obronności państwa oraz działalność szkoleniowa w tym zakresie.
 10. Organizowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska, zwierząt i zrównoważonego rozwoju oraz zwiększanie świadomości ekologicznej społeczeństwa.
 11. Działalność na rzecz praktycznego stosowania zasady równości szans, w szczególności promocji równych praw kobiet i mężczyzn,
 12. Wszechstronna edukacja i rozwój w sferze kultury, sztuki, dziedzictwa narodowego w szczególności dzieci i młodzieży, kobiet, osób starszych, osób z niepełnosprawnością.
 13. Wspieranie i promowanie społeczeństwa informacyjnego, zwłaszcza na obszarach wiejskich, wśród osób wykluczonych.
 14. Wspieranie rozwoju osobistego, w szczególności dzieci i młodzieży, kobiet, osób starszych, osób z niepełnosprawnością.
 15. Wspieranie i organizowanie akcji na rzecz przeciwdziałania przemocy
  i patologiom społecznym, w tym uzależnieniom, w szczególności wśród młodzieży.
 16. Działalność w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty, edukacji
  i wychowania,
 17. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci
  i młodzieży.
 18. Działalność na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych oraz realizacja inicjatyw międzypokoleniowych.
 19. Promocja zdrowia i profilaktyki prozdrowotnej społeczeństwa.
 20. Wspieranie i organizowanie wszelkich form działalności w sferze turystyki, rekreacji i sportu.
 21. Wspieranie i promowanie idei partnerstwa, w tym tworzenia sieci
  i porozumień organizacji pozarządowych, partnerstwa publiczno-prywatnego i publiczno-społecznego na forum krajowym, transgranicznym i międzynarodowym.
 22. Działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i edukacji ekonomicznej społeczeństwa.
 23. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
Skip to content

Drogi Użytkowniku, w ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Więcej informacji >>>

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies.

Zamknij